دکتر محسن مهرآرا از اقتصاددانان ایرانی و از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.

تحصیلات

 • دکتری، علوم اقتصادی، اقتصاد سنجی و اقتصاد منابع، دانشگاه تهران، 1379
 • کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه شیراز، 1373
 • کارشناسی، علوم اقتصادی، اقتصاد نظری، دانشگاه شهید بهشتی، 1368

سوابق کاری

 • رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1389 تا کنون
 • نماینده تام الاختیار دانشکده اقتصاد در پردیس ارس، 1389 تا کنون
 • مدیر گروه اقتصاد در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، 1386 تا 1389‏
 • معاون آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1385 تا 1388‏
 • دبیر شورای پژوهشی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1382 تا 1385‏
 • هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1382 تا کنون

کتاب‌ها

 • اقتصاد سلامت، انتشارات دانشگاه تهران، 1386‏
 • نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای اساسی آن، با همکاری مسعود درخشان، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس ‏شورای اسلامی، 1383‏
 • اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین)، با همکاری حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، 1381‏
 • بدهی‌های خارجی در اقتصاد ایران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1378‏
 • قتصادسنجی: مسأله ها و راه حل‌ها، نشرنی، 1376‏