بانک جهانی
شاخص های کل به قیمت های جاری
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۲:۴۱
ارزش افزوده به قیمت های ثابت
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۲:۴۰
سایر موارد به قیمت های ثابت
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۲:۳۹
مصارف در تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۲:۳۸
شاخص های کل به قیمت های ثابت
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۲:۳۷
ذخایر و سایر موارد
بانک جهانی
ذخایر و سایر موارد
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۲:۳۷
حساب مالی و سرمایه
بانک جهانی
حساب مالی و سرمایه
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۲:۳۶
حساب انتقالات جاری
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۲:۳۴
بیکاری
بانک جهانی
بیکاری
۱۳۹۴/۰۲/۱۹    ۱۲:۳۳
بازار سرمایه
بانک جهانی
بازار سرمایه
۱۳۹۴/۰۲/۱۵    ۰۱:۳۹
شاخص های قیمت و نرخ ارز
۱۳۹۴/۰۲/۱۵    ۰۱:۳۷
نرخ های بهره
بانک جهانی
نرخ های بهره
۱۳۹۴/۰۲/۱۵    ۰۱:۳۵
منابع پولی
بانک جهانی
منابع پولی
۱۳۹۴/۰۲/۱۵    ۰۱:۳۴
پویایی جمعیت
بانک جهانی
پویایی جمعیت
۱۳۹۴/۰۲/۱۵    ۰۱:۳۲
ساختار جمعیت
بانک جهانی
ساختار جمعیت
۱۳۹۴/۰۲/۱۵    ۰۱:۳۱
صفحه  از ۶