چهره ها و اساتید اقتصاد در ایران
عبدالناصر همتی
عبدالناصر همتی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
تیمور رحمانی
تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
محسن مهرآرا
محسن مهرآرا
استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
مهنوش میلانی
مهنوش میلانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی صادقی شاهدانی
مهدی صادقی شاهدانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
کامبیز هژبر کیانی
کامبیز هژبر کیانی
عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر کمیجانی
اکبر کمیجانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
جواد صالحی اصفهانی
جواد صالحی اصفهانی
استاد تمام اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک
محمد خوش چهره
محمد خوش چهره
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
رضا شیوا
رضا شیوا
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
محسن رنانی
محسن رنانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
ابراهیم شیبانی
ابراهیم شیبانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
محمدهاشم پسران
محمدهاشم پسران
استاد تمام بازنشسته دانشگاه کمبریج
احمد توکلی
احمد توکلی
عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
نفیسه بهراد مهر
نفیسه بهراد مهر
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
تیمور محمدی
تیمور محمدی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالقاسم مهدوی
ابوالقاسم مهدوی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
فرهاد نیلی
فرهاد نیلی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
حسین عباسی نژاد
حسین عباسی نژاد
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
عباس عرب مازار
عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
مسعود نیلی
مسعود نیلی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
فرهاد رهبر
فرهاد رهبر
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
داوود دانش جعفری
داوود دانش جعفری
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین راغفر
حسین راغفر
دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)
مسعود درخشان
مسعود درخشان
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
ابراهیم رزاقی
ابراهیم رزاقی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
محمد نوفرستی
محمد نوفرستی
عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
حمید ابریشمی
حمید ابریشمی
استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
علی طیب نیا
علی طیب نیا
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
عباس شاکری
عباس شاکری
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
فرشاد مومنی
فرشاد مومنی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
علی اکبر عرب مازار
علی اکبر عرب مازار
استاد تمام دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد دژپسند
فرهاد دژپسند
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
فریدون تفضلی
فریدون تفضلی
استاد تمام دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
حسن درگاهی
حسن درگاهی
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
حسن سبحانی
حسن سبحانی
استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران